Професійна економічна освіта

Студенти отримують знання з гуманітарних, математичних і природничо-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін, необхідних для вирішення загальноекономічних, управлінських і маркетингових завдань, як освітнього, так і підприємницького характеру.

Сучасні освітні технології

В навчальному процесі використовуються науково обґрунтовані комплексні програми взаємодії викладачів та студентів із застосуванням сучастних освітніх технологій, які поєднують як традиційні навчальні засоби, так і новітні: мережеві, мультимедійні, дистанційні, інтегровані.

Міжнародні програми подвійних дипломів

Між Запорізькім національним університетом та партнерами з країн ЄС запроваджено програми подвійних паралельних європейських дипломів, в рамках яких студенти мають можливості отримати доступ до освітніх ресурсів ЄС, проходження оплатньої практики під час навчання, отримання дипломів за різними напрямами підготовки.

Спеціальності факультету

На факультеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за рівнями освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії. Для рівня освіти "бакалавр" термін підготовки за денною формою - 4 роки; за заочною - 5 років. Термін підготовки магістрів за денною та заочною формою навчання становить 1 рік та 5 місяців. 
Для рівня освіти "бакалавр" підготовка проводиться за наступними спеціальностями: 
051 Економіка – освітня програма "Інформаційна економіка"
071 Облік і оподаткування – освітня програма "Оподаткування, облік, контроль в управлінні підприємством"
072 Фінанси, банківська справа та страхування – освітня програма "Фінанси держави та підприємницьких структур"
073 Менеджмент – освітня програма "Промисловий менеджмент"
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – освітня програма "Економіка підприємства"
281 Публічне управління та адміністрування – освітня програма "Державне управління"

Детальніше

Переваги навчання на факультеті

Сучасна економічна освіта

Студенти одержують теоретичні та практичні знання з економіки, управління, менеджменту, обліку, аудиту, фінансів, банкіської справи тощо, які відповідають сучаним умовам розвитку економіки

Поєднання освіти та науки

Студенти мають можливість опублікувати власні наукові дослідження у двої фахових збірниках наукових праць - економічному та гуманітарному вісниках Запорізької державної інженерної академії

Еколого-економічна освіта

Інноваційний освітній проект відродження екологічної культури в Запоріжжі на базі факультету економіки та менеджменту ЗДІА дає змогу підготовки фахівців нового інноваційного рівня, які мають конкурентні переваги

Програми подвійних дипломів

Студенти факультету матють змогу, не перериваючи навчання, паралельно отримати дипломи європейського та українського ВНЗ за програмами міжнародного освітнього співробітництва ERASMUS+

Кафедри факультету

Економіки підприємства

Кафедра економіки підприємства є першою кафедрою економічного напряму в Запорізькому регіоні та основою всіх інших економічних кафедр. З 1967 року готує фахівців для різних галузей економіки регіону, країни та світу. З 2016 року випусковою спеціальністю кафедри є "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", освітня програма "Економіка підприємства та управління бізнесом".

Економіки та інформаційних технологій

Метою функціонування кафедри, заснованою у 1993 р., є підготовка фахівців з вищою освітою за напрямом "Економічна кібернетика", що поеднує фахові компетентності з економіки, управління, математики, інформаційних технологій. З 2016 року випускова спеціальність отримала назву «Економіка» в галузі зннань "Соціальні та поведінкові науки", освітня програма підготовки «Економічна кібернетика»

Фінансів, банківської справи та страхування

Кафедра заснована в 1994 році. Основною метою діяльності виступає підготовка фахівців, які володіють мистецтвом управління фінансами - майном, власним та позиковим капіталом, доходами, витратами, фінансовими результатами діяльності організацій. Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, магістрів за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування", галузі знань "Управління та адміністрування".

Обліку, аналізу, оподаткування та аудиту

Основним напрямом діяльності кафедри, заснованою у 1995 р., є підготовка високопрофесійних фахівців у галузі бухгалтерського обліку, оподаткування, аудиту, державного контролю, ревізії, аналізу для отримання теоретичних та практичних компетенцій, які відповідають сучаним умовам ведення бізнесу.

Менеджменту організацій та управління проектами

Кафедра з 1996 р. здійснює підготовку високопрофесійних менеджерів за спеціальностями "Менеджмент" та "Публічне управління та адміністрування", здатних працювати в сучасних умовах ринкової економіки з орієнтацію на управління організаціями, розробкою програм економічного та соціального розвитку.

Філософії та суспільних наук

Загальноосвітня кафедра забезпечує викладання суспільно-орієнтованих дисциплін для формування гуманітарних компетенцій сучасних економістів та менеджерів. На кафедрі філософії понад 20 років функціонує "Філософський клуб ЗДІА", що за час свого існування став відомим далеко за межами міста Запоріжжя.

Студентам

Розклад занять

Аудиторі навчання проводяться згідно затвердженого розкладу занять на поточний (весняний) семестр навчального року окремо для денної форми (з понеділка по п'ятницю) та для заочної форми навчання (щосуботи).

Детальніше

Розклад екзаменаційної сесії

Екзаменацйна сесія І семестру 2018-2019 н.р. проводиться для деної форми та для заочної форми у період з 10.12.2018 по 30.12.2018. Підсумковий модульний контроль проводиться на останньому тижні занять.

Детальніше

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Графік навчального процесу на поточний навчальний рік зазначає тривалість навчальних семестів, аудиторних занять, екзаменаційної сесії, практик, дипломування, підсумкової атестації, канікул.

Детальніше

Деканат

Декан факультету

Солодухін Станіслав Володимирович

кандидат економічних наук, доцент

Заступник декана

Ткаченко Єлизавета Юріївна

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Заступник декана

Мержинський Євген Костянтинович

к.е.н., доцент кафедри економіки та інформаційних технологій

Заступник декана

Феофанов Лев Костянтинович

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту

Заступник декана

Сіліна Ірина Вадимівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Фахівець

Захарчук Олена Олександрівна

Методист з роботи зі студентами денної форми навчання

Фахівець

Нідєлкова Любов Іллінічна

Методист з роботи зі студентами заочної форми навчання

Останні події

Урочисте вручення дипломів магістрам факультету

31 січня 2019 року пройшло урочисте вручення дипломів магістрам факультету економіки та менеджменту. Привітати випускників магістратури прийшли декан факультету, завідувачі кафедр, викладачі, батьки й друзі.

Профорієнтаційна зустріч з майбутніми випускниками Гідроенергетичного коледжу

29 січня 2019 р. відбулася профорієнтаційна зустріч представників факультету економіки та менедменту Інженерного інституту ЗНУ з майбутніми випускниками Гідроенергетичного коледжу ЗНУ. 

Акредитація магістерської програми

З 16 по 18 січня 2019 року на кафедрі економіки та інформаційних технологій  працює експертна комісія Міністерства освіти і науки України з проведення акредитаційної експертизи