Факультет економіки та менеджменту Інженерного інституту ЗНУ

Освітня програма "Інформаційна економіка"

Факультет економіки та менеджменту презентує нову освітню програму "Інформаційна економіка", яку започатковано за спеціальністю 051 "Економіка" на базі випускової кафедри економіки та інформаційних технологій. 

БАКАЛАВРАТ

Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Форма навчання  –  Денна / Заочна 

Обсяг прийому (кількість осіб)    
денна форма  – 20   заочна форма – 30
Орієнтовані максимальні показники державного замовлення (кількість бюджетних місць)
денна форма – 10    заочна форма – 15

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу на бакалаврат    
За державним замовленням (бюджетна пропозиція):
1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Іноземна мова або географія

За контрактом (небюджетна пропозиція):
1. Українська мова та література
2. Історія України 
3. Іноземна мова або математика

Загальна інформація освітньої програми бакалаврського рівня підготовки

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Ступінь, що присуджують

Бакалавр

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

051 Економіка

Освітня програма

Інформаційна економіка

Форма навчання

Денна та заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

На базі повної загальної середньої освіти:

Денна форма  – 4 роки, 240 кредитів

Заочна форма – 5 років, 240 кредитів

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (освітнього рівня молодшого бакалавра):

Денна форма  – 2-3 роки, 120-180 кредитів

Заочна форма – 3-4 роки, 120-180 кредитів

Освітня кваліфікація

Бакалавр з економіки

Форми атестації випускників

Кваліфікаційна робота з обов’язковим публічним захистом (демонстрацією) екзаменаційній комісії

Академічні права випускників

Бакалавр може продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, а також взяти участь у міжнародному співробітництві в рамках «Програми подвійних дипломів 2D» з отриманням другого диплома магістра міжнародного зразка

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

сфери працевлаштування: підприємства всіх форм власності (у т.ч. які здійснюють міжнародну діяльність); банки та інші фінансово-кредитні установи; органи державної влади та  агентства з питань електронного урядування; компанії з управління активами та інвестиційні фонди; відділи ІТ, обліково-аналітичні смарт-центри, антикризові бізнес-хаби; центри штучного інтелекту з прогнозування та управління бізнесом; компанії-провайдери з digital-обліку, смарт-консалтингу та кібербезпеки

можливі посади: економіст, аналітик з комп’ютерних та інформаційних систем в економіці; аудитор ІТ та експерт з управління інформаційними технологіями; адміністратор комп’ютерної мережі; фахівець  аналітичного центру з обробки економічної, фінансової та облікової інформації; інформаційний аналітик-консультант з бізнес-планування інвестиційних проектів (у т.ч. у міжнародних компаніях)

Вимоги до рівня освіти вступників

Право розпочати навчання за освітньою програмою мають особи без обмеження віку за умови наявності повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра)

Характеристика освітньої (освітньо-професійної) програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Формування компетентності щодо вирішення складних  практичних проблем в інформаційно-економічній сфері та розв’язання прикладних спеціалізованих завдань сучасного SMART - суспільства, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки, інформаційного менеджменту, економіко-математичного моделювання, інформаційних технологій, digital - технологій, Internet - технологій тощо

Результати навчання

Результати засвоєння програми, зокрема такі: навички пошуку, збирання, систематизації та аналізу різноманітних джерел інформації з використанням сучасного програмного забезпечення та комп’ютерної обробки даних; уміння застосовувати сучасні ІТ для комп’ютерного моделювання та комплексного економічного аналізу діяльності підприємств і прийняття управлінських рішень в умовах ризику та конфліктності; вміння застосовувати економіко-математичні методи, виявляти приховані закономірності у великих масивах даних, здійснювати прогнозування за допомогою економіко-математичних моделей; володіння навичками створення та впровадження ІТ, використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, програмних пакетів загального і спеціального призначення для системного аналізу діяльності підприємств; базові навички креативного та критичного мислення під час професійного спілкування, презентації результатів професійної діяльності, формування висновків, пропозицій та аналітичних звітів

Особливості програми

Освітньо-професійну програму спрямовано на розвиток і формування у студентів інноваційного економічного мислення, знань і професійних компетентностей, які зорієнтовано на вивчення: концепцій інформаційної економіки; технологій Big Data (методи автоматизованої обробки великих масивів бізнес-інформації) та Data Mining (методи інтелектуального аналізу даних) для виявлення, моделювання та прогнозування закономірностей економічних процесів; інноваційних підходів до управління бізнесом на базі SMART - технологій, цифрових глобальних комунікацій, інформаційних та інтелектуальних систем; методів проектування, створення та оцінювання ефективності інформаційних та Web - сервісів тощо

 

МАГІСТРАТУРА

Ступінь вищої освіти – Магістр
Форма навчання  –  Денна / Заочна 

Обсяг прийому (кількість осіб)    
денна форма  – 20   заочна форма – 20
Орієнтовані максимальні показники державного замовлення (кількість бюджетних місць)
денна форма – 10    заочна форма – 10

Перелік конкурсних предметів для вступу на магістратуру    
1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (сертифікат ЗНО)
2. Фахове вступне випробування
3. Додаткове вступне випробування (для неспоріднених спеціальностей)

Загальна інформація освітньої програми магістерського рівня підготовки

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Ступінь, що присуджують

Магістр

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

051 Економіка

Спеціалізація

Інформатизація та інтелектуальний аналіз даних
Хмарні та digital-технології в інформаційній економіці
Моделі та технології Big Data в економічних дослідженнях

Освітня програма

Інформаційна економіка

Форма навчання

Денна та заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна форма  – 1 рік 5 міс., 90 кредитів

Заочна форма – 1 рік 5 міс., 90 кредитів

Освітня кваліфікація

Магістр з економіки

Форми атестації випускників

Кваліфікаційна робота з обов’язковим публічним захистом (демонстрацією) екзаменаційній комісії

Академічні права випускників

Продовження освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні – отримання ступеня вищої освіти «доктор філософії» (у т.ч. стажування у вітчизняних і зарубіжних університетах); участь у міжнародному співробітництві в рамках «Програми подвійних дипломів 2D» з отриманням паралельно другого диплома магістра міжнародного зразка

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

сфери працевлаштування: підприємства державного та приватного секторів різних видів економічної діяльності (у т.ч. які здійснюють міжнародну діяльність); фондові ринки; органи державного та місцевого самоврядування

можливі посади: економісти, бізнес-аналітики, фахівці – статистики, аналітики-маркетологи; фахівці в галузі інформації та комп’ютерних послуг, розробники WEB-сайтів, обчислювальних систем, комп’ютерних програм і Blockchain - платформ; IT-фахівці, проект-менеджери, експерти з управління ІТ, керівники аналітичних та IT-відділів; фахівці державної служби та агентств з питань електронного урядування; викладачі та наукові співробітники

Вимоги до рівня освіти вступників

Право здобувати ступінь магістра мають особи без обмеження віку за умови наявності ступеня «Бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», а також освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за іншими спеціальностями

Характеристика освітньої (освітньо-професійної) програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Нова освітня програма "Інформаційна економіка" – це спеціальна вища освіта, яка спрямовує студентів на здобуття поглиблених теоретичних знань і практичних навичок у галузі комп’ютерного моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів на базі інформаційних технологій, що відкриває перспективи ефективного застосування сучасних digital-технологій, інтелектуального аналізу даних і Blockcain-проектів до організації та управління бізнесом в умовах цифрової трансформації економіки та розбудови сучасного SMART-суспільства

Результати навчання

Результати засвоєння програми, зокрема такі: здатність здійснювати пошук інформації, аналіз різноманітних джерел інформації з застосуванням сучасних технологій Big Data, проводити на цій базі наукові дослідження; уміння аналізувати управлінські рішення щодо формування інноваційно-інвестиційного портфеля підприємства з використанням сучасних ІТ; здатність ставити цілі та розробляти оптимальні плани діяльності підприємства; уміння систематизації даних та узагальнення інформації; здатність виявляти приховані закономірності у великих масивах даних з використанням технологій Data Mining; навички прогнозування та оптимізації за допомогою економіко-математичних моделей та застосування методів штучного інтелекту

Особливості програми

Освітньо-професійна програму призначено для випускників закладів вищої освіти будь-якої спеціальності, які виявили інтерес до поглиблення дослідницьких компетентностей та здобуття спеціальних професійних знань у сфері Internet - економіки, електронного бізнесу, digital-фінансів та ІТ-інженерії. Програму спрямовано на глибоке оволодіння фундаментальними та практичними знаннями з ІТ, хмарних та цифрових технологій на базі комп’ютерних систем, навичками їх практичного застосування у різних галузях економіки, набуття кваліфікації в аналізі бізнес-процесів, що формує у магістрів абстрактний спосіб мислення, здатність генерувати нові креативні ідеї у бізнесі на базі сучасних досягнень науки