Факультет економіки та менеджменту Інженерного інституту ЗНУ

Освітня програма "Оподаткування, облік, контроль в управлінні підприємством" (бакалаврат)

Факультет економіки та менеджменту презентує нову освітню програму "Оподаткування, облік, контроль в управлінні підприємством", яку започатковано за спеціальністю 071 Облік і оподаткування на базі випускової кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту. 

БАКАЛАВРАТ

Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Форма навчання  –  Денна / Заочна 

Обсяг прийому (кількість осіб)    
денна форма  – 30   заочна форма – 30
Орієнтовані максимальні показники державного замовлення (кількість бюджетних місць)
денна форма – 10    заочна форма – 10

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу на бакалаврат    
За державним замовленням (бюджетна пропозиція):
1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Іноземна мова або географія

За контрактом (небюджетна пропозиція):
1. Українська мова та література
2. Історія України 
3. Іноземна мова або математика

Загальна інформація освітньої програми бакалаврського рівня підготовки

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Ступінь, що присуджують

Бакалавр

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

071 - Облік і оподаткування

Освітня програма

Оподаткування, облік, контроль в управлінні підприємством

Форма навчання

Денна та заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

На базі повної загальної середньої освіти:

Денна форма  – 4 роки, 240 кредитів

Заочна форма – 5 років, 240 кредитів

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (освітнього рівня молодшого бакалавра):

Денна форма  – 2-3 роки, 120-180 кредитів

Заочна форма – 3-4 роки, 120-180 кредитів

Освітня кваліфікація

Ступінь  вищої  освіти «Бакалавр»
Спеціальність 071 - Облік і оподаткування

Форми атестації випускників

Атестація  випускників освітньо-професійної програми здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

Академічні права випускників

Можливість навчання за програмою другого циклу за економічним напрямом знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або суміжною – магістерські (освітньо-наукові/освітньо-професійні) програми вищої освіти, а саме мають можливість продовжити навчання в магістратурі за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL та 7 рівня HPК

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

Випускники можуть обіймати посади: агент податковий; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-експерт; бухгалтер-ревізор; економіст; економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності; економіст з податків і зборів; завідувач каси; інспектор-ревізор; касир (на підприємстві, установі, організації); касир-експерт; консультант з податків і зборів; офісний службовець (аудит); офісний службовець (бухгалтерія); обліковець; оцінювач-експерт; ревізор.

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта; результати зовнішнього незалежного тестування; спеціальна середня освіта

Характеристика освітньої (освітньо-професійної) програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Загальна освіта за спеціальністю «Облік і оподаткування»
Ключові слова: оподаткування, облік, контроль 

Результати навчання

Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення. 
Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання. 
Проводити аналіз господарської діяльності підприємства з метою прийняття управлінських рішень. 
Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій. 
Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості. 
Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.
Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.
Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.
Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.
Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств.

Особливості програми

Програма орієнтується на отримання знань з облікової та податкової систем для забезпечення ефективності управління діяльності суб’єктів господарювання. Програма передбачає надання студентам необхідного обсягу знань та  практичних навичок щодо обліку й оподаткування результатів діяльності підприємств та організацій. Орієнтована на базову спеціальну підготовку сучасних бухгалтерів, контролерів, податкових інспекторів, підприємців, економістів тощо. За програмою здійснюється підготовка висококваліфікованих, фахівців в області бухгалтерського, фінансового обліку, оподаткування, управлінського обліку, аудиту та ін., які мають універсальні базові професійні знання та високий рівень професійної компетентності, що відповідає вимогам сучасного ринку праці, щоб задовольнити потреби компаній, державних органів і організацій в кваліфікованих фахівцях з метою забезпечення їх конкурентоспроможності в економіці України та  за кордоном.