Факультет економіки та менеджменту Інженерного інституту ЗНУ

Освітня програма "Фінанси держави та підприємницьких структур" (бакалаврат)

Факультет економіки та менеджменту презентує нову освітню програму "Фінанси держави та підприємницьких структур", яку започатковано за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування на базі випускової кафедри фінансів, банківської справи та страхування. 

БАКАЛАВРАТ

Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Форма навчання  –  Денна / Заочна 

Обсяг прийому (кількість осіб)    
денна форма  – 15   заочна форма – 25
Орієнтовані максимальні показники державного замовлення (кількість бюджетних місць)
денна форма – 15    заочна форма – 15

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу на бакалаврат    
За державним замовленням (бюджетна пропозиція):
1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Іноземна мова або географія

За контрактом (небюджетна пропозиція):
1. Українська мова та література
2. Історія України 
3. Іноземна мова або математика

Загальна інформація освітньої програми бакалаврського рівня підготовки

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Ступінь, що присуджують

Бакалавр

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма

Фінанси держави та підприємницьких структур

Форма навчання

Денна та заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

На базі повної загальної середньої освіти:

Денна форма  – 4 роки, 240 кредитів

Заочна форма – 5 років, 240 кредитів

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (освітнього рівня молодшого бакалавра):

Денна форма  – 2-3 роки, 120-180 кредитів

Заочна форма – 3-4 роки, 120-180 кредитів

Освітня кваліфікація

Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Форми атестації випускників

Атестація випускників освітньо-професійної програми проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи.

Академічні права випускників

Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем (за Національною рамкою кваліфікації України – 7 рівнем; EQF for LLL - 7 рівнем), а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій (Брокер; Дилер; Маклер біржовий; Фахівець з біржових операцій; Фахівець з депозитарної діяльності; Фахівець з корпоративного управління; Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів; Фахівець з управління активами; Фахівець з фінансово-економічної безпеки; Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів); 3412 Страхові агенти ( Агент страховий; Страхувальник); 3413 Агенти з торгівлі майном ( Агент з нерухомості; Ріелтер; Торговець нерухомістю); 3414 Консультанти з подорожей та організатори подорожей ( Фахівець із конференц-сервісу; Фахівець із спеціалізованого обслуговування; Фахівець із туристичної безпеки; Організатор туристичної і готельної діяльності; Організатор подорожей); 3415 Технічні та торговельні представники (Агент комерційний; Агент торговельний; Мерчендайзер; Комівояжер; Повірений морський (супервайзер); Представник торговельний; Торговець комерційний; Торговець промисловий); 3416 Закупники; 3417 Оцінювачі та аукціоністи (Аукціоніст (ліцитатор); Диспашер; Експерт-консультант із страхування; Оцінювач; Оцінювач (експертна оцінка майна); Оцінювач-експерт; Фахівець з коштовного каміння (гемолог); 3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі (Інспектор кредитний; Інспектор обмінного пункту; Інспектор торговельний; Інспектор-товарознавець; Організатор з постачання; Товарознавець; Організатор із збуту); 3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів (торговельний брокер (маклер)); 3422 Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції (Агент з митного оформлення; Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті); Шипчандлер); 3429 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери (Агент податковий; Ревізор комерційний); 3436.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій (Помічник керівника підприємства (установи, організації); Референт); 3436.2 Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів (Помічник керівника виробничого підрозділу; Помічник керівника іншого основного підрозділу); 3436.3 Помічники керівників малих підприємств без апарату управління; 3441 Інспектори митної служби; 3442 Інспектори податкової служби (Головний державний податковий інспектор; Державний податковий інспектор; Інспектор з контролю за цінами; Ревізор-інспектор податковий); 3443 Інспектори із соціальної допомоги (Інспектор з виплати пенсій; Інспектор з призначення пенсій; Інспектор з соціальної допомоги);  3444 Інспектори з ліцензій; 3449 Інші державні інспектори (Державний інспектор з ринкового нагляду; Інженер-інспектор (органи державної влади); Інспектор цін; Інспектор державний з якості товару та торгівлі; Інспектор з експорту).

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта, освітньо - професійний ступінь – молодший бакалавр

Характеристика освітньої (освітньо-професійної) програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Здобуття вищої освіти в галузі управління та адміністрування за спеціальністю «фінанси, банківська справа та страхування». Акцент на здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі фінансів, банківської справи та страхування в ході професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Результати навчання

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових  знань, бути критичним і самокритичним. 
Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації. 
Виконувати професійні функції як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера. 
Дотримуватись професійних етичних стандартів. 
Діяти соціально-відповідально та громадянсько-свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), поваги до різноманіття та міжкультурності. 
Вміти критично осмислювати концептуальні основи економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових систем. 
Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та страхування, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових систем, фінансової термінології. 
Виявляти та аналізувати ключові характеристики фінансових систем, оцінювати їх взаємозв’язки з національною та світовою економіками. 
Застосовувати теоретичні знання та практичні навички для їх використання у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. 
Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
Виконувати професійні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування у міжнародному контексті. 

Особливості програми

Перевагою випускників освітньо-професійної програми « Фінанси держави та підприємницьких структур» є те, що вони здобудуть комплекс загальних і фахових (спеціальних) компетентностей, які забезпечують їх здатність проводити результативну професійну діяльність на рівні держави, підприємств, установ, та бізнес-організацій у сучасних умовах. Випускники освітньо-професійної програми володіють ґрунтовними знаннями щодо фінансів на приватних підприємствах, обґрунтування й вибору системи оподаткування в практичній діяльності суб’єктів господарювання; володіють методиками здійснення податкових та митних розрахунків згідно з чинним законодавством, уміють формувати й подавати в установленому законодавством порядку фінансову та управлінську звітність суб’єкта господарювання; використовують різні форми оптимізації бюджетних доходів та витрат; знають нормативно-правові акти щодо адміністрування публічних фінансів України та ЄС, а також зміст роботи податкових та митних органів з обліку платежів, що надходять до бюджетів та державних цільових фондів.