Факультет економіки та менеджменту Інженерного інституту ЗНУ

Освітня програма "Промисловий менеджмент" (бакалаврат)

Факультет економіки та менеджменту презентує нову освітню програму "Промисловий менеджмент", яку започатковано за спеціальністю 073 Менеджмент на базі випускової кафедри менеджменту організації та управління проектами. 

БАКАЛАВРАТ

Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Форма навчання  –  Денна / Заочна 

Обсяг прийому (кількість осіб)    
денна форма  – 20   заочна форма – 25
Орієнтовані максимальні показники державного замовлення (кількість бюджетних місць)
денна форма – 10    заочна форма – 15

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу на бакалаврат    
За державним замовленням (бюджетна пропозиція):
1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Іноземна мова або географія

За контрактом (небюджетна пропозиція):
1. Українська мова та література
2. Історія України 
3. Іноземна мова або математика

Загальна інформація освітньої програми бакалаврського рівня підготовки

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Ступінь, що присуджують

Бакалавр

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

073 Менеджмент

Освітня програма

Промисловий менеджмент

Форма навчання

Денна та заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

На базі повної загальної середньої освіти:

Денна форма  – 4 роки, 240 кредитів

Заочна форма – 5 років, 240 кредитів

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (освітнього рівня молодшого бакалавра):

Денна форма  – 2-3 роки, 120-180 кредитів

Заочна форма – 3-4 роки, 120-180 кредитів

Освітня кваліфікація

Бакалавр з менеджменту

Форми атестації випускників

Атестація випускників освітньо-професійної програми проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи

Академічні права випускників

Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем (за Національною рамкою кваліфікації України – 7 рівнем; EQF for LLL - 7 рівнем), а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

Менеджери  в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі;
Менеджери  у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним особам; 
Менеджери  з питань комерційної діяльності та управління;
Менеджери  з реклами;
Менеджери з підбору, забезпечення та використання персоналу;
Менеджери  у соціальній сфері;
Менеджери в інших видах економічної діяльності;
Менеджери  у житлово-комунальному господарстві;
Менеджери  систем якості;
Менеджери  із соціальної та корпоративної відповідальності

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта, освітньо - професійний ступінь – молодший бакалавр

Характеристика освітньої (освітньо-професійної) програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Базова  вища освіта в галузі знань 073 «Менеджмент» за спеціальністю «Промисловий менеджмент»
Ключові слова: менеджмент, організація, управління, стратегія, розвиток

Результати навчання

Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
Виявляти навички організаційного проектування.
Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень
Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації. 
Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.

Особливості програми

Програма націлена на отримання здобувачами вищої освіти поглиблених знань з менеджменту та прийнятті управлінських рішень на підприємстві/організації. Можливість отримати другий Європейський диплом (2D дипломи).