Факультет економіки та менеджменту Інженерного інституту ЗНУ

Освітня програма "Економіка підприємства" (бакалаврат)

Факультет економіки та менеджменту презентує нову освітню програму "Економіка підприємства", яку започатковано за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність на базі випускової кафедри економіки підприємства. 

БАКАЛАВРАТ

Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Форма навчання  –  Денна / Заочна 

Обсяг прийому (кількість осіб)    
денна форма  – 15   заочна форма – 25
Орієнтовані максимальні показники державного замовлення (кількість бюджетних місць)
денна форма – 10    заочна форма – небюджетна

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу на бакалаврат    
За державним замовленням (бюджетна пропозиція):
1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Іноземна мова або географія

За контрактом (небюджетна пропозиція):
1. Українська мова та література
2. Історія України 
3. Іноземна мова або математика

Загальна інформація освітньої програми бакалаврського рівня підготовки

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Ступінь, що присуджують

Бакалавр

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма

Економіка підприємства

Форма навчання

Денна та заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

На базі повної загальної середньої освіти:

Денна форма  – 4 роки, 240 кредитів

Заочна форма – 5 років, 240 кредитів

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (освітнього рівня молодшого бакалавра):

Денна форма  – 2-3 роки, 120-180 кредитів

Заочна форма – 3-4 роки, 120-180 кредитів

Освітня кваліфікація

Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Форми атестації випускників

Комплексний кваліфікаційний екзамен

Академічні права випускників

Здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

Первинні посади, пов’язані з плановою, аналітичною, проектною діяльністю та економічним управлінням на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності як у виробничих так і управлінських підрозділах або є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу (економіст; економічний радник, фахівець з управління активами, професіонал з інноваційної діяльності, фахівець (консультант) з ефективності підприємництва, помічник керівника малого підприємства, фахівець в галузі фінансів та торгівлі; агент з комерційного обслуговування та торговельний брокер тощо).
Сфера діяльності випускників: розроблення бізнес-проектів і бізнес-планів, генерування стартапів, провадження підприємницької діяльності з використанням як традиційних, так і новітніх методів торгівлі (зокрема, інтернет-трейдинг, електронна комерція, он-лайн та офлайн рітейл); організація та ефективне управління бізнесом, торговельною та комерційною діяльністю

Вимоги до рівня освіти вступників

Право розпочати навчання за освітньою програмою мають особи без обмеження віку за умови наявності освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра)

Характеристика освітньої (освітньо-професійної) програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Акцент на системному аналізі здобутків вітчизняних та зарубіжних дослідників для прийняття обґрунтованих господарських рішень за умов невизначеності та мінливості зовнішнього середовища з врахуванням резервів та можливостей внутрішнього потенціалу підприємства на основі широкого використання сучасних інформаційних технологій 

Результати навчання

Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур.
Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких структур.
Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких структур і застосовувати його на практиці.
Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності.
Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.
Проявляти ініціативу та підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати

Особливості програми

Програма спрямована на підготовку фахівців, здатних виявити ринкові можливості, обґрунтувати створення підприємства та управляти його ефективною діяльністю