Факультет економіки та менеджменту Інженерного інституту ЗНУ

Освітня програма "Державне управління" (бакалаврат)

Факультет економіки та менеджменту презентує нову освітню програму "Державне управління", яку започатковано за спеціальністю 281 Публічне управління та адмініструваннят на базі випускової кафедри менеджменту організації та управління проектами. 

БАКАЛАВРАТ

Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Форма навчання  –  Денна / Заочна 

Обсяг прийому (кількість осіб)    
денна форма  – 30   заочна форма – 25
Орієнтовані максимальні показники державного замовлення (кількість бюджетних місць)
денна форма – немає    заочна форма – немає

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу на бакалаврат    
1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Іноземна мова або Історія України

Загальна інформація освітньої програми бакалаврського рівня підготовки

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Ступінь, що присуджують

Бакалавр

Галузь знань

28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Державне управління

Форма навчання

Денна та заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

- на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС; 
- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста):
- за спеціальностями галузі знань 07 Управління та адміністрування та 051 «Економіка» не більше, ніж 90 кредитів ЄКТС; 
- за іншими спеціальностями не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС. 
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим стандартом вищої освіти.

Освітня кваліфікація

Бакалавр публічного управління та адміністрування за спеціалізаціями

Форми атестації випускників

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену

Академічні права випускників

Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

Професійна діяльність випускників спрямована для виконання робіт, що передбачають здійснення організаційно-розпорядчих функцій у певних видах економічної діяльності (професійні назви робіт, коди і назви класифікаційних угрупувань професій за Національним класифікатором України: “Класифікатор професій” ДК 003: 2010) у системі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у роботі організацій та установ публічного сектора за отриманими спеціалізаціями (за наявністю):
-    на посадах в органах державної влади та місцевого самоврядування;
-    на посадах в підприємствах, установах і організаціях різних форм управління;
-    на посадах у міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта, освітньо - професійний ступінь – молодший бакалавр

Характеристика освітньої (освітньо-професійної) програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Базова вища освіта в галузі 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
Ключові слова: публічне управління, адміністрування, державна служба, публічне адміністрування, адміністративний менеджмент

Результати навчання

1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства. 
2. Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою. 
3. Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою. 
4. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування. 
5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування. 
6. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування. 
7. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проектах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної громадянської позиції. 
8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень. 
9. Знати основи електронного урядування. 
10. Уміти користуватися системою електронного документообігу. 
11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції. 
12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування. 
13. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку. 
14. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов. 
15. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності. 
16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.

Особливості програми

Програма закладає фундаментальну базу для оволодіння основами управління державними і муніципальними установами, громадськими об’єднаннями та некомерційними організаціями, усіма видами ресурсів. управління державою та містом за концепцією e­government, інформаційного забезпечення управлінських процесів в державних та недержавних установах, розроблення нових інструментів та сервісів у сфері електронної демократії, надання електронних послуг.